Opties bij het ondersteuningsaanbod van de Diocesane Pedagogische Begeleiding

- Pedagogisch begeleiders, samen met inspecteurs-adviseurs RK godsdienst, willen met schoolteams verder op zoek gaan naar wat hen in hun opdracht inspireert en bezielt. Zij willen samen verkennen hoe een identiteitsbetrokken beleid kan uitgezet worden, vertaald in hun schooleigen opvoedingsproject.

- We blijven investeren in het begeleiden van ervaren en beginnende directeurs

- Gelijke onderwijskansen realiseren voor ‘alle’ kinderen blijft een ethische keuze.

- We kiezen, in het begeleiden van kinderen, resoluut voor een ontwikkelingsgericht perspectief, breed kijken en evalueren vanuit hun talenten en sterkten.

- We gaan uit van principes van handelingsgericht werken in het realiseren van zorg. Hiertoe baseren we ons op het continuüm beschreven in het vernieuwde Vademecum Zorg.

- We volgen de evoluties binnen het medialandschap en het veranderde gezicht van de jonge mediagebruiker. Om de integratie te benadrukken introduceren en implementeren we het nieuwe leerplan mediaopvoeding in samenhang met andere leergebieden.

- We focussen op het verhogen van de vakbekwaamheid van leerkrachten en andere teamleden. Hierin blijft de visie op leren in de leerplannen van het Katholiek Basisonderwijs en in het Ontwikkelingsplan voor de Katholieke Kleuterschool richtinggevend.

Opties 2015-2016

- Inkanteling in Katholiek onderwijs Vlaanderen

- Bestuurlijke optimalisatie en schaalvergroting

- Leerplanontwikkeling

- Uitbreiding project taalbegeleiding

- Samenwerking met het project competentieontwikkeling (in kader van het M-decreet)

- "met effect tot op de klasvloer" (samen verantwoordelijk, beperkte intensieve trajecten, inzetten op expertise)