Opdrachten pedagogische begeleidingsdienst

De pedagogische begeleidingsdienst vertaalt de decretale opdracht1 vanuit het opvoedingsconcept van het Katholiek Onderwijs naar onderstaande opdrachten.

  • De pedagogische begeleidingsdienst ondersteunt de onderwijsinstellingen bij het realiseren van hun eigen christelijk opvoedingsproject en het werken aan kwaliteitszorg.
  • De pedagogische begeleidingsdienst heeft bijzondere aandacht voor de versterking van de beroepsbekwaamheid (onderwijsinhoudelijk en pedagogisch-didactisch) van de personeelsleden van de betrokken onderwijsinstellingen. Ze heeft hierbij vooral oog voor beginnende personeelsleden en leidinggevenden.
  • De pedagogische begeleidingsdienst reikt aan, stimuleert en ondersteunt onderwijsinnovaties bij haar instellingen; zij ontwikkelt initiatieven ter bevordering van de onderwijskwaliteit en stimuleert het beleidsvoerend vermogen van de betrokken instellingen.
  • De pedagogische begeleidingsdienst volgt op vraag van de inrichtende machten/schoolbesturen schooldoorlichtingen op en begeleidt instellingen bij de uitwerking van hun actiepunten.
  • De pedagogische begeleidingsdienst voert in het kader van externe ondersteuning van instellingen ontwikkelingstaken uit.

1 Zoals beschreven in art. 15 van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs.