De OPDRACHT van onze begeleidingsdienst


zie decreet kwaliteit van onderwijs 08/05/2009 Art. 14. en 15)

• Scholen ondersteunen in hun eigen pedagogisch project.

• Helpen bij het bevorderen van hun onderwijskwaliteit.

• De beroepsbekwaamheid van de personeelsleden versterken en  onderwijsinnovaties ondersteunen.

 

Waar GAAN wij VOOR?

Dat kinderen ruimte krijgen om te leren voor het leven.

.
Bij onze begeleidingsopdracht voor scholen zijn we vóór alles gericht op de kinderen. Het is met het oog op de kinderen dat we in scholen effect willen bereiken, ook al werken we zelf niet rechtstreeks met de kinderen. Waar het ons om gaat, is dat kinderen in hun eigen levenscontext voluit en zinvol leren leven, dat kinderen leren wat er in het leven van een mens toe doet. Daartoe bieden we scholen ondersteuning aan. Veranderingsprocessen in scholen zijn fundamenteel hierop gericht.


Dat directie en leerkrachten het verschil maken.

.
Goed basisonderwijs wordt gedragen door leerkrachten, door alle leden van het schoolteam, elk met haar/zijn kunde en verantwoordelijkheid en onder de bezielende leiding van de directeur. Het is de persoon van de directeur die het verschil maakt in een school. Het is de persoon van de leerkracht die het verschil maakt voor de kinderen, nu en in de toekomst. Binnen hun concrete werkcontext willen we alle teamleden als persoon versterken, waarbij we geloven in ieders mogelijkheden en vaardigheden.


Dat gezamenlijk gedragen bezieling een school maakt.

.
In kwaliteitsvolle scholen werken mensen samen vanuit een gezamenlijke doelgerichtheid en bezieling. Goed onderwijs vraagt, volgens ons, een dragende spiritualiteit. Wij ondersteunen scholen om hiervoor in een open sfeer ruimte te maken. Het is een uitdaging om het handelen op school te laten bezielen door de Bijbelse traditie. Een gelovige schoolcultuur inspireert om onvoorwaardelijk te vertrouwen in een open toekomst, in geborgenheid voor elk kind en in de kracht van authentieke verbinding.
Het opvoedingsconcept en het netwerk van het katholiek onderwijs bieden hierin oriëntatie en ondersteuning.  


Bij deze opdracht zijn de volgende overtuigingen en principes een LEIDRAAD voor ons.

  

• Elke leerkracht of directeur verdient vertrouwen.
Onze begeleidingsopdracht begint bij het geloof in leerkrachten en directeurs. Zij hebben ieder hun uniciteit en talenten. Wij willen hen in hun diversiteit (h)erkennen, vertrouwen geven en motiveren om persoonlijke talenten te ontdekken en te ontwikkelen in hun opdracht.

 • Onderwijzen is kansen vinden voor elk kind.
Kinderen zijn werelden vol mogelijkheden. We geloven onvoorwaardelijk in de kracht die van élk kind uitgaat. Kinderen zijn niet ‘maakbaar’ en zijn evenmin ‘problemen’ die om een oplossing vragen. Liever dan kinderen te labelen willen we met schoolteams vanuit ontwikkelingsperspectief kijken naar leer- en opvoedingskansen bij kinderen. We geven ondersteuning voor een onderwijs dat oog heeft voor wat kinderen aan diverse talenten ontwikkelen.

 • Iedere school heeft een eigen verhaal.
Elke school heeft zijn eigen context. Die context wordt mee bepaald door de maatschappelijke omgeving, de ouders, het schoolbestuur. Elke school heeft zijn eigen sterktes en mogelijkheden. Begeleiden begint met respect voor de eigenheid van scholen bij het realiseren van hun opvoedingsproject.

 • Levensbeschouwing en spiritualiteit maken verschil.
Wij geloven dat in onderwijs aandacht kan en moet gegeven worden aan inspirerende vorming, op alle niveaus en bij alle betrokkenen. We maken ruimte om de vragen te stellen die er in het leven toe doen. Leren leven is ook leren ‘geloven, hopen en liefhebben’.

 • Echte veranderingen gebeuren van binnenuit.
Veranderingen en ontwikkelingen in onderwijs zijn maar mogelijk voor zover leerkrachten en directies er van binnen uit ‘verbinding’ mee kunnen maken. Begeleiden is uitnodigen om zelf te zien en te doen.