Werking DPB BuO

 

We beschouwen de school als een lerende organisatie die autonoom haar beleid bepaalt en verantwoordelijk is voor de uitvoering ervan. De externe ondersteuning door de begeleiding is daarom essentieel vraaggestuurd. M.a.w. de pedagogische begeleiding neemt de vragen van de scholen als uitgangspunt. De procesmatige begeleidingsinterventies worden geformaliseerd in een begeleidingsarrangement.

 

Het verzekerd aanbod bevat inhouden waarvan de begeleidingsdienst oordeelt dat die alle scholen aanbelangen. Zij sensibiliseert de scholen hiervoor, maar steeds met de vrijheid om hier op in te tekenen. 

 

Naast het vraaggestuurd werken en het verzekerd aanbod ontwikkelt de begeleidingsdienst ook eigen initiatieven om aandacht te besteden aan kwaliteitsbewaking en onderwijsactualiteit.

 

In het arsenaal van de begeleidingsinterventies kunnen volgende vormen aan bod komen:

-     werk- en stuurgroep;

-     platform;

-     individuele en groepscoaching;

-     werkondersteuning;

-     gesprek;

-     collegiaal overleg;

-     teamoverleg, teamvergadering;

-     personeelsvergadering;

-     intervisie en supervisie;

-     regionaal overleg;

-     studiedag,

-     schoolbezoek;

-     ….

 

Begeleidingsinterventies kunnen gebeuren op volgende niveaus:

-     individueel;

-     schoolgebonden, waarbinnen de doelgroepen: de directie, het team, de teamleden binnen de verschillende disciplines en types;

-     schooloverstijgend met mogelijke doelgroepen: directies, het team en teamleden uit verschillende types en disciplines;

-     de scholengemeenschap/de scholengroep, met daarbinnen de doelgroepen: directieteams, schooloverstijgende personeelsgroepen;

-     dioceesoverstijgend niveau, met mogelijke doelgroepen: directies en personeelscategorieën.