Katholiek onderwijs

juridisch kader RKG

Juridisch statuut van het godsdienstonderwijs

Aanwending van de lestijden

De overheid voorziet een aparte subsidiëring voor de lestijden godsdienst. Deze lestijden zijn enkel bedoeld voor de levenbeschouweijke vorming van de kinderen en mogen dus enkel daartoe gebruikt worden. Daarom worden in elke klas van het lager onderwijs wekelijks 3 lestijden godsdienst gepland. Twee lestijden worden daartoe door de overheid gesubsidieerd. Daaraan wordt - in afspraak tussen de bisschoppen en het VVKBaO - een derde lestijd uit het gewone lestijdenpakket toegevoegd.

In het document Aanwending van de onderwijstijd in het katholiek onderwijs geeft het VVKBaO aan dat voor het vak godsdienst 10 procent van de lestijd wordt voorzien. Dat komt neer op 3 lestijden.

De naleving van de opdrachtverplichting is een verantwoordelijkheid van elke leerkracht met een opdracht godsdienst. De directeur draagt hierin een medeverantwoordelijkheid. De inpecteur-adviseur RKG houdt hierop toezicht.  

Het mandaat

Het mandaat is de bevestigng van het vertrouwen van de bisschop in de leerkracht voor wat betreft het godsdienstonderwijs. Het drukt de relatie uit tussen de bisschop en de leerkracht die in zijn naam in staat voor het godsdienstonderwijs.

Een mandaat wordt verleend op basis van: doopsel, opleiding en engagement.

Voordracht bij aanstelling

Strikt genomen is er voor elke aanstelling (een contractuele overeenkomst tussen de leerkracht en de school) in een opdracht in het godsdienstonderwijs voorafgaandelijk een aparte voordracht door de kerkelijke overheid nodig, ook voor klastitularisen met een opdracht godsdienst in hun eigen klas.

In katholieke scholen wordt voor de klastitularissen met een opdracht godsdienst deze procedure vereenvoudigd. Scholen vermelden voor een leerkracht met een jaaropdracht op het 'inlichtingenformulier godsdienst' het mandaatnummer in. Bij een tijdelijke aanstelling in de loop van het schooljaar (vervanging) vragen we om het formulier 'Melding van een tijdelijke aanstelling van bepaalde duur van een leerkracht met RK godsdienst in zijn/haar opdracht' in te vullen.
Beide procedures gelden als vereenvoudigde voordracht. 

Leerplannen godsdienst

Het leerplan godsdienst voor het basisonderwijs, het raamplan godsdienst voor het buitengewoon onderwijs en het werklan godsdienst voor het kleuteronderwijs reiken een normatief kader aan voor de inhoud van het godsdientonderwijs.

meer informatie vindt u in de presentatie: juridisch statuut van het godsdienstonderwijs