Comité Besturen Bisdom Hasselt (COBES Hasselt)

Algemeen

Het comité Besturen Bisdom Hasselt is een regionaal overleg- en inspraakorgaan voor besturen binnen de werking van Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor besturen.
Een aantal leden van het comité besturen worden afgevaardigd naar de Algemene Vergadering en Raad van Bestuur van Katholiek onderwijs Vlaanderen alsook naar de verschillende Vlaanderenbrede overlegorganen van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Zij ondersteunt een doeltreffende werking op het regionale en centrale niveau.

Het Comité Besturen Bisdom Hasselt vormt een tussenschakel voor de doorstroming van informatie, enerzijds naar de lokale schoolbesturen en anderzijds vanuit de lokale schoolbesturen naar het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Het heeft ook als taak bij te dragen tot de vorming en de begeleiding van de leden van de besturen.

De Bisschoppelijk gedelegeerde voor onderwijs is in zijn bisdom voorzitter van het comité. In de regio Limburg wordt hij afgevaardigd door Pierre Colla, coördinator van de schoolbesturen en Ankerfiguur voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen.