De Diocesane Plannings- en Coördinatiecommissie
van het gewoon en buitengewoon basisonderwijs (DPCC-BaO)

Algemeen

De Diocesane Plannings- en Coördinatiecommissie van het gewoon en buitengewoon basisonderwijs (DPCC-BaO) behoort tot de participatiestructuren van het katholiek onderwijs. Ze is verantwoordelijk voor de interne procedure die katholieke scholen of internaten moeten doorlopen wanneer ze structuurwijzigingen wensen te realiseren. De procedure gaat vooraf aan de externe procedure om structuurwijzigingen  aan te vragen bij AgODi.

Voor elke structuurwijziging aan het onderwijs- en internaatsaanbod is een aanvraagdossier vereist: oprichting of afschaffing van structuuronderdelen; invoering van mixiteit in internaten; herstructurering van scholen, externaten, (semi-)internaten en vestigingsplaatsen (oprichting, afschaffing, fusie, afsplitsing, verhuizing, herlokalisering onderwijsaanbod, uitbreiding van niveau, toevoeging van graden ...); wijziging aan de samenstelling van scholengemeenschappen; programmatie van topsport; invoering van methodenonderwijs; overdracht van vrije katholieke scholen aan de gemeente/provincie of overname van gemeentelijke/provinciale scholen. 

De DPCC-BaO is paritair samengesteld uit vertegenwoordigers van de volgende groepen: de Bisschoppen, de schoolbesturen, de representatieve vereniging van het personeel en de representatieve vereniging van de ouders. 

De Bisschop draagt aan de DPCC-BaO zijn beslissende bevoegdheid over i.v.m. de problemen die behoren tot de planning van het katholiek gewoon en buitengewoon basisonderwijs. Ze beschikt over een initiatiefrecht om adviezen te formuleren in verband met de wijzigingen van schoolbesturen.

De DPCC-BaO waakt tevens over de werking van de scholengemeenschappen evenals over de coördinatie tussen scholen/scholengemeenschappen. Al dan niet op vraag van de scholen/scholengemeenschappen zelf en met het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO)/Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs (VVKBaO)/Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs (VVKBuO) kan de DPCC-BaO eveneens concrete initiatieven nemen om te bemiddelen of om het overleg tussen scholen/scholengemeenschappen te sturen.

Tenslotte kan de DPCC-BaO tussentijdse adviezen formuleren over de onderhandelingen die door het katholiek onderwijs gevoerd worden met officiële instanties.

Klik hier voor het statuut van de DPCC-BaO te raadplegen.