De Diocesane Plannings- en Coördinatiecommissie
van het gewoon en buitengewoon basisonderwijs (DPCC-BaO)

Algemeen

De Diocesane Plannings- en Coördinatiecommissie van het gewoon en buitengewoon basisonderwijs (DPCC-BaO) behoort tot de participatiestructuren van het katholiek onderwijs. Ze is verantwoordelijk voor de interne procedure die katholieke scholen of internaten moeten doorlopen wanneer ze structuurwijzigingen wensen te realiseren. De procedure gaat vooraf aan de externe procedure om structuurwijzigingen  aan te vragen bij AgODi. De voorzitter is Francis Loyens, Bisschoppelijk gedelegeerde voor onderwijs Bisdom Hasselt.

Voor elke structuurwijziging aan het onderwijs- en internaatsaanbod is een aanvraagdossier vereist: oprichting of afschaffing van structuuronderdelen; invoering van mixiteit in internaten; herstructurering van scholen, externaten, (semi-)internaten en vestigingsplaatsen (oprichting, afschaffing, fusie, afsplitsing, verhuizing, herlokalisering onderwijsaanbod, uitbreiding van niveau, toevoeging van graden ...); wijziging aan de samenstelling van scholengemeenschappen; programmatie van topsport; invoering van methodenonderwijs; overdracht van vrije katholieke scholen aan de gemeente/provincie of overname van gemeentelijke/provinciale scholen. 

De DPCC-BaO is paritair samengesteld uit vertegenwoordigers van de volgende groepen: de Bisschoppen, de schoolbesturen, de representatieve vereniging van het personeel en de representatieve vereniging van de ouders. 

De Bisschop draagt aan de DPCC-BaO zijn beslissende bevoegdheid over i.v.m. de problemen die behoren tot de planning van het katholiek gewoon en buitengewoon basisonderwijs. Ze beschikt over een initiatiefrecht om adviezen te formuleren in verband met de wijzigingen van schoolbesturen.

De DPCC-BaO waakt tevens over de werking van de scholengemeenschappen evenals over de coördinatie tussen scholen/scholengemeenschappen. Al dan niet op vraag van de scholen/scholengemeenschappen zelf kan de DPCC-BaO eveneens concrete initiatieven nemen om overleg tussen scholen/scholengemeenschappen te organiseren.

Tenslotte kan de DPCC-BaO tussentijdse adviezen formuleren over de onderhandelingen die door het katholiek onderwijs gevoerd worden met officiële instanties.

Concreet

 
Aan welke voorwaarden moet een school voldoen om een vestigingsplaats op te richten? Wat indien een school niet langer de vereiste minimumnorm met betrekking tot leerlingen haalt? Wanneer kan een basisschool worden opgericht? Welke gevolgen heeft een structuurwijziging voor het personeel?


U vindt al de nodige informatie terug op de website van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Inloggen is mogelijk vereist.

Op de website vindt u meer informatie over:

- de regelgeving, 
- visie en aandachtspunten,
- de aanvraagformulieren voor de interne en de externe procedure,
- documentatie

Voor meer ondersteuning kan u beroep doen op de coördinator schoolbesturen
 

Contact

 

1. Voor het insturen van aanvragen van structuurwijzigingen:

- 1 elektronisch exemplaar (*) naar vicariaat.onderwijs@bisdomhasselt.be en
- 1 elektronisch exemplaar naar planning@katholiekonderwijs.vlaanderen

Om een goede organisatie en afhandeling van de aanvragen te kunnen garanderen, zal na de indieningsdatum van het lopende schooljaar geen enkele aanvraag voor het volgende schooljaar nog in aanmerking worden genomen. In uitzonderlijke gevallen kan een dossier nog laattijdig worden ingediend, maar het DPCC-BaO zal autonoom beslissen over de ontvankelijkheid van laattijdig ingediende dossiers.

(*) Maak een scan van een ingevuld en gehandtekend aanvraagformulier.

 2. Contactgegevens moderator DPCC-BaO:


Pierre Colla

Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt

T. 011 26 44 07 F. 011 26 44 09    e-mail: klik hier

 
3. Contactgegevens secretaris DPCC-BaO:

Jos Smets

Vrijwilligersplein 14, 3500 Hasselt

T. 011 28 84 55   e-mail: klik hier