toelichting bij het mandaat

 

Bij de aanvraag van het mandaat voor het geven van rooms-katholieke godsdienst

Elke leerkracht die godsdienst geeft in de basisschool (dus zowel kleuterschool als lagere school) heeft daartoe een mandaat nodig van de bisschoppelijke overheid. Dit is zo vastgelegd in het decreet rechtspositie voor personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991.

Elke leerkracht die godsdienst wenst te geven vraagt het mandaat persoonlijk aan. In die aanvraag verklaart hij/zij te voldoen aan de voorwaarden voor het godsdienstonderricht. Deze aanvraag wordt in drie exemplaren - samen met een kopie van het diploma, eventuele de diplomasupplementen en het attest van het volgen van de cursus godsdienst - bezorgd aan:

Dienst inspectie-begeleiding RKG (mandaat)
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt Kiewit.

Een godsdienstmandaat voor het basisonderwijs geldt voor alle basisscholen van het bisdom waarin het is toegekend, onafhankelijk van de inspecteur-adviseur die het heeft ondertekend. Het geldt echter enkel voor de scholen van dat bisdom, niet voor scholen in een ander bisdom. Wie bijvoorbeeld een mandaat heeft voor het bisdom Antwerpen moet er ook een aanvragen voor het bisdom Hasselt als men godsdienst wil geven in een school van het bisdom Hasselt. (Dat is een gevolg van de kerkelijke wetgeving: een bisschop, die eigenlijk het mandaat verleent via de godsdienstinspecteur, heeft geen bevoegdheid in een ander bisdom dan het zijne.) 

Niet iedereen kan godsdienst geven

Om godsdienst te kunnen geven moet men aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden zijn vermeld in het wetboek van kerkelijk recht, canon 804: "van iedereen die instaat voor het godsdienstonderricht vraagt de bisschop

  • dat hij/zij gedoopt is,
  • dat hij/zij de boodschap van het Evangelie en van de Kerk verkondigt, dat hij/zij zich inzet om die boodschap ook zo goed mogelijk voor te leven
  • en dat hij/zij de nodige pedagogische bekwaamheid verworven heeft in een katholieke lerarenopleiding".

Wanneer - omwille van de schaarste aan leerkrachten - men iemand wil aanwerven die niet aan die diplomavoorwaarden voldoet, moet men er zich van bewust zijn dat die persoon vooralsnog geen godsdienst kan geven. Wel is het mogelijk dat hij/zij een bijkomende opleiding volgt. Dat is o.a. mogelijk aan het Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen Hasselt. Die opleiding loopt over 2 jaar, telkens op dinsdagavond. Na het volgen ervan kan men het mandaat ontvangen.

online mandaataanvraag

U kan het mandaat online aanvragen door hier te klikken.